top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Climax Hair Climax Hair gevestigd te: Wijlre, aan de Knipstraat 37, 6321 AM en te noemen naar Climax Hair Parkstad gevestigd te: Heerlen, aan de Van Weerden Poelmanstraat 10, 6417 EN en te noemen naar Climax Hair Boutique gevestigd te: Maastricht, aan de Heggenstraat 2, 6211 GW samen te noemen Climax Hair.

Consument de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van Climax Hair.

Overeenkomst de overeenkomst voor haar en hoofdhuid behandeling en/of levering van aanverwante producten, op het gebied van haar en hoofdhuid verzorging. Geschillencommissie de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,

Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Brancheorganisatie ANKO, Koninklijke Nederlandse Kappers Organisatie, Gooierserf 400, 1276 KT Huizen.
HBA Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer, Louis Braillelaan 80 2719 EK Zoetermeer.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering op alle haar en hoofdhuid behandelingen tussen Climax Hair en de consument.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een haar- en of hoofdhuid behandeling en Climax Hair aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient Climax Hair de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

Artikel 4 – Verplichtingen van de ondernemer
 1. Climax Hair staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

 2. Climax Hair licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Climax Hair vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

 3. Climax Hair wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode uitgegeven door het HBA.

 4. Climax Hair zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt. Dit kan betekenen dat deze in bepaalde gevallen van behandeling afziet.

 5. Climax Hair vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De vermelde prijzen zijn inclusief 9% BTW.

Artikel 5 – Verplichtingen van de consument
 1. De consument dient Climax Hair voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen in het geval van eventuele specifieke wensen.

 2. De consument heeft de plicht alle door Climax Hair gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

Artikel 6 – Betaling
 1. Betalingen aan Climax Hair dienen vooraf contant, digitaal of online en met een in Europa algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden.

 2. Bij een reeks behandelingen kan Climax Hair de consument verplichten tot een vooruitbetaling van de eerstvolgende behandeling

 3. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling eventuele extra genoten behandeling en eventuele producten ter plekke te voldoen.

 4. Wanneer de betaling voor behandeling en/of product niet voldaan worden heeft Climax Hair het recht een incassobureau in te schakelen.

Artikel 7 – Behandelingsafspraak
 1. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt, tot 15 minuten, wordt de behandelingsduur door de styliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de consument doorberekend.

 2. Openstaande facturen dienen eerst te worden voldaan voordat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.

 3. Roken in de salon is niet toegestaan.

 4. Huisdieren zijn niet toegestaan in de salon om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

Artikel 8 – Annuleringsbeleid
 1. De consument kan de gemaakte behandelingsafspraak kosteloos tot 48 uur van tevoren wijzigen of annuleren via de link in de bevestigingsemail of telefonisch / whats app via 043 450 1973.

 2. Worden door de consument behandelingsafspraken in korter dan 48 uur van tevoren gewijzigd of geannuleerd is Climax Hair gehouden 100% van de geboekte behandeling aan de consument door te rekenen.

 3. Bij no show afspraken (het niet komen opdagen zonder enig bericht op de geboekte behandelingsafspraak), of bij het meer dan 15 minuten te laat komen, is Climax Hair gehouden 100% van de geboekte behandeling aan de consument door te rekenen.

 4. Bij het annuleren van een reeds geboekte en vooraf betaalde behandelingen zal Climax Hair het vooraf betaalde behandelingsbedrag binnen 14 dagen restitueren.

 5. Bij het wijzigen van reeds vooraf geboekte en betaalde behandelingen zal het vooraf betaalde tarief van toepassing blijven op de gewijzigde opdracht.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 1. Climax Hair is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Climax Hair of een persoon in haar dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.

 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door Climax Hair geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

 3. Climax Hair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.

 4. Climax Hair is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar haar afspraak.

Artikel 10 – Persoonsgegevens & Privacy
 1. De cliënt voorziet Climax Hair bij de eerste behandeling van alle gegevens tijdens het intakegesprek, welke Climax Hair noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.

 2. De styliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

 3. Climax Hair zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 4. Climax Hair is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

 5. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 6. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Climax Hair verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken.

Artikel 11 – Resultaat

Indien Climax Hair een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke haar.

Artikel 12 – Klachten
 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel per mail bij Climax Hair in te dienen. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.

 2. Climax Hair dient klachten afdoende te onderzoeken. Climax Hair zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd.

 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Artikel 13 – Geschillenregeling
 1. Geschillen tussen consument en Climax Hair over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door Climax Hair aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij Climax Hair heeft ingediend.

 3. Nadat de klacht bij Climax Hair is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Climax Hair aan deze keuze gebonden. Indien Climax Hair een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Climax Hair dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 14 – Nakomingsgarantie
 1. De Nederlandse werkgeversorganisatie in de kappersbranche ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen met betrekking tot hun leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. De garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

 2. De garantstelling aan de consument is beperkt tot een maximumbedrag van € 7.500 per bindend advies. Voor het meerdere wordt een consument aangeboden zijn vordering aan ANKO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

 3. ANKO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamevereisten: betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting, van één van de volgende situaties sprake is:

 • aan het lid is surseance van betaling verleend;

 • het lid is failliet verklaard;

 • de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANKO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 15 – Wijzigingen

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met de Consument.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 16 – Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

Artikel 17 – Recht

Op elke overeenkomst tussen de Climax Hair en de consument is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page