fbpx

Voorwaarden abonnementen

 Artikel 1:      Definities
 • Kapper: Climax Hair Salon is de salon die de dienst verleent aan de klant. Voor aangesloten vestigingen zie: www.climaxhair.nl;
 • Klant: een natuurlijk persoon die als zodanig is vermeld op het aanmeldingsformulier met wie de kapper een overeenkomst van opdracht in de vorm van een abonnement aangaat;
 • Abonnement: de overeenkomst van opdracht tussen de Kapper en de Klant uit hoofde waarvan de Klant recht heeft op haarbehandelingen zoals opgenomen in het Abonnement.
Artikel 2:      Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden gelden voor ieder Abonnement afgesloten tussen de Kapper en de Klant;
 • Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van het Abonnement. In geval van strijd tussen een bepaling in het Abonnement en een bepaling in deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Abonnement;
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Artikel 3:      Soort en dekking Abonnement
 1. Het overeengekomen aantal keren per jaar en de wijze waarop de haarbehandeling plaatsvindt. Het soort Abonnement dat wordt afgesloten wordt vermeld op het aanmeldingsformulier;
 2. Een Abonnement is geldig voor alle salons die bij de Kapper zijn aangesloten;
 3. Een Abonnement is persoonsgebonden en van toepassing tussen de Kapper en de Klant die is vermeld op het aanmeldingsformulier.
Artikel 4:      Ingangsdatum, duur en beëindiging Abonnement
 1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van inschrijving en wordt na één jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd;
 2. Na verloop van de eerste 12 maanden is het Abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand; Ter illustratie volgen hieronder twee voorbeelden:
  1. De Klant zegt het Abonnement op 10 juni op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 augustus;
  2. De Klant zegt het Abonnement op 25 februari op. Het Abonnement eindigt in dat geval op 1 april.
 3. De Klant dient de Kapper schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen van de opzegging zoals genoemd in artikel 4.2. van deze algemene voorwaarden.
Artikel 5:      Betaling en prijzen Abonnement
 1. De Klant is de abonnementsgelden maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk voor de eerste dag van de maand aan de Kapper verschuldigd;
 2. Betaling van de abonnementsgelden vindt plaats middels automatisch incasso zoals vermeld op het aanmeldingsformulier;
 3. De Kapper is gerechtigd het Abonnement per direct te beëindigen in geval van wanbetaling. Het resterende maandbedrag wordt dan per direct opeisbaar. Er bestaat geen recht voor de Klant op terugbetaling van reeds betaalde maandelijkse termijnen;
 4. De Kapper is gerechtigd de overeengekomen, maandelijks door de Klant verschuldigde abonnementsgelden eenzijdig eenmaal per jaar te indexeren.
Artikel 6:      Annulering afspraak door Klant
 1. De Klant dient een afspraak met de Kapper ter zake een haarbehandeling deel uitmakende van het Abonnement ten minste 24 uur voor de afspraak plaatsvindt te annuleren;
 2. De Klant dient de Kapper schriftelijk, per e-mail of telefonisch in kennis te stellen van de annulering zoals genoemd in artikel 6.1. van deze algemene voorwaarden;
 3. Voldoet de Klant niet aan het bepaalde in artikel 6.1. en 6.2. van deze algemene voorwaarden dan geldt de haarbehandeling als zijnde door de Klant genoten en komt het recht daartoe te vervallen.
Artikel 7:      Overige voorwaarden
 1. Alle gegevens en behandelingen worden bijgehouden in het computersysteem van de Kapper;
 2. De Kapper verwerkt de persoonsgegeven binnen de wettelijke kaders die hierop van toepassing zijn op een wijze en voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, commercie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting;
 3. De Klant ziet af van de vooraankondiging van de Kapper van de te incasseren bedragen.
Artikel 8:      Slotbepalingen
 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Kapper aangegaan, is Nederlands recht van toepassing;
 2. Uitsluitend de Rechtbank Limburg is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de dienstverlening door de Kapper.